Blizzard ประกาศผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับแผนการจัดงานมหกรรมเกม BlizzCon ในปีนี้ว่าอาจจะต้องยกเลิกการจัดงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19แม้งาน BlizzCon 2020 จะยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอน นอกจากวางแผนไว้ว่าจะจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรง ทำให้งานในปีนี้อาจจะต้องยกเลิกไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้างาน รวมถึงพนักงานด้วย

สำหรับงาน BlizzCon นับตั้งแต่ปี 2005 มีเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกจัดขึ้น คือในปี 2006 และ 2012

อ่านเพิ่ม: ยินดีคืนเงิน! Combo Breaker 2020 ประกาศยกเลิกแล้ว