ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมลุ้นรับรางวัล

การร่วมลุ้นรับรางวัลเปิดสำหรับทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นพนักงานของผู้จัด ครอบครัว ตัวแทน หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการการจับรางวัล และยกเว้นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เข้าร่วมในเกมดังกล่าว ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

การร่วมลุ้นรับรางวัลสามารถเข้าร่วมได้ฟรี และไม่จำเป็นต้องซื้อ

แต่ละคนสามารถเข้าร่วมการร่วมลุ้นรับรางวัลได้โดยการกรอกและส่งแบบฟอร์ม Like A Dragon: Gaiden Quiz ที่โฮสต์บน oneesports.gg/lad-quiz (“แบบฟอร์มแบบสอบถาม”) แบบฟอร์มแบบสอบถามแต่ละชุดมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลหนึ่งครั้ง แต่ละคนได้รับอนุญาตให้เข้าได้หนึ่งครั้ง

วันเปิดรับคำตอบคือ 18.30 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2023 วันสุดท้ายของการร่วมลุ้นรับรางวัลคือ 23.59 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2023 ผลงานที่ได้รับหลังจากเวลานี้จะไม่ได้รับการพิจารณา

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าร่วมที่ไม่สำเร็จเนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิค การทำงานผิดพลาดทางเทคนิค ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ขัดข้อง ดาวเทียม เครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ขัดข้องทุกรูปแบบ

ผู้เข้าร่วมจะต้องตอบคำถามหนึ่ง (1) ข้อในแบบฟอร์มแบบสอบถาม คำถามจะได้รับคำตอบอย่างถูกต้องเมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง และผู้เข้าร่วมที่ได้รับคำถามถูกต้องจะเข้าสู่การจับรางวัล ผู้ชนะจะถูกเลือกโดยการสุ่มจากการจับรางวัล

ผู้ชนะจะประกาศผลในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2023 ผ่านการถ่ายทอดสดบนช่องทาง Instagram อย่างเป็นทางการของ ONE Esports (https://www.instagram.com/oneesports/)

ผู้ได้รับรางวัลทั้งสามคน (3)จะได้รับรหัสแลกรางวัล Like A Dragon: Gaiden Steam หนึ่ง (1) รหัส

ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับอนุญาตให้ขายต่อรางวัลของตนให้กับบุคคลอื่น

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งผ่านที่อยู่อีเมลตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มแบบสอบถาม ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2023 ผู้ได้รับรางวัลจะต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องสำหรับการจัดส่งของรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ตอบกลับผู้จัดภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล รางวัลของผู้ได้รับรางวัลจะถูกริบ และผู้จัดจะมีสิทธิ์เลือกผู้ได้รับรางวัลรายอื่นตามกระบวนการที่อธิบายไว้ข้างต้น

รหัสแลกรางวัล The Like A Dragon: Gaiden Steam จะถูกโอนไปยังบัญชี Steam ของผู้ได้รับรางวัลภายในสี่สิบห้า (45) วันนับจากวันที่ผู้ชนะตอบกลับการแจ้งเตือนทางอีเมลของผู้จัด

รางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด

ผู้จัดเป็นผู้จัดหารางวัล ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลด้วยรางวัลทางเลือกที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า หากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดทำให้มีเหตุจำเป็นให้ต้องทำเช่นนั้น

 การตัดสินใจของผู้จัดเกี่ยวกับแง่มุมใดๆ ของการจับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน และจะไม่มีการโต้ตอบใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้

ผู้เข้าร่วมจะถือว่าได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อเข้าร่วม ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมหรือปฏิเสธที่จะมอบรางวัลให้กับใครก็ตามที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการถือเป็นโมฆะ ยกเลิก ระงับ หรือแก้ไขการแข่งขันชิงรางวัลหากมีเหตุจำเป็นให้ต้องทำเช่นนั้น

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ผู้จัด ตัวแทน หรือผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการชดเชยผู้ได้รับรางวัลหรือยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการรับรางวัล ยกเว้นกรณีที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้จัด ตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่าย หรือพนักงานของผู้จัด สิทธิตามกฎหมายของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ.

ในการร่วมลุ้นรับรางวัลนี้ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการแข่งขันชิงรางวัลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัด (http://www.oneesports.gg/privacy/)

การร่วมลุ้นรับรางวัลจะอยู่ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ และผู้เข้าร่วมลุ้นรับรางวัลจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของ Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการแข่งขันชิงรางวัลจะต้องถูกส่งไปยัง SIAC เพื่อขอคำตัดสินที่มีผลผูกพันและสิ้นสุดโดยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวภายใต้กฎ SIAC

ผู้โปรโมตการจับรางวัลนี้คือ ONE Esports Pte Ltd ที่อยู่ 3 Fraser St, #14-24 DUO Tower, Singapore 189352