นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) กำหนดพื้นฐานที่ ONE Esports Pte Ltd (“เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“PDPA”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในความครอบครองขององค์กรที่เราว่าจ้างเพื่อรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของเรา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ตามที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้: 
 

“ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่ (ก) ติดต่อเราด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่เราให้บริการ หรือ (ข) อาจทำหรือได้ทำสัญญากับเราเพื่อให้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการใด ๆ (c) หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราในกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น งานอีสปอร์ต) ที่เราจัดและ/หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่เราดูแล 
 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล (ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม) เกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้ระบุตัวตนได้ (ก) จากข้อมูลนั้น หรือ (b) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามี หรือมีโอกาสเข้าถึงได้สูง 
 

“สินค้าและ/หรือบริการ” หมายถึงสินค้าและบริการใด ๆ ทั้งหมดที่เราให้บริการแก่ลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราในปัจจุบัน รวมถึงบริการจองตั๋ว สื่อ การโฆษณา การจัดหาสปอนเซอร์ การขายปลีกเครื่องแต่งกายกีฬาลำลองและสินค้าเกี่ยวกับกีฬาอื่น ๆ เกมมือถือและ/หรือคอนโซล และแอป ตลอดจนสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เราอาจให้บริการเป็นครั้งคราวในอนาคต 
 

2. ตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ เพศ วันเกิด สถานภาพการสมรส ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลการเงิน กลุ่มอายุ ประเทศที่พำนักอาศัย งานอดิเรก และความสนใจ ขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา 
 

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ใน PDPA (ตามที่ข้อความของสัญญาจะอนุญาต) 
 

การรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

4. โดยปกติเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ (ก) คุณมอบข้อมูลดังกล่าวให้เราโดยตรงโดยสมัครใจ หรือมอบผ่านบุคคลที่สามซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราอย่างถูกต้อง (“ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณ”) หลังจาก (1) คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณ) ได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ (2) คุณ (ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณ) ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือ (ข) PDPA หรือกฎหมายอื่นอนุญาตหรือกำหนดให้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และก่อนจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยังไม่ได้แจ้งให้คุณทราบ (ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายยินยอมหรืออนุญาต) 
 

5. เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้: 
 

(ก) ปฏิบัติตามภาระผูกพันในระหว่างหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการของเราให้กับคุณ 

(ข) การยืนยันตัวตนของคุณ 

(ค) ตอบกลับ จัดการ และประมวลข้อสงสัย คำขอ การสมัคร ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากคุณ 

(ง) การจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา 

(จ) การประมวลผลการชำระเงินหรือการเกิดรายการสินเชื่อ 

(ฉ) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ แนวทาง หรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้ หรือเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลในการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวน 

(ช) การส่งต่อไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการและตัวแทนบุคคลที่สามของเรา และหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะในสิงคโปร์หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น 

(ซ) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับข้างต้น 

(ฌ) เพื่อพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงสินค้าและ/หรือบริการของเรา ซึ่งรวมถึงการสำรวจและวิจัย และการทดสอบและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติใหม่ 

(ญ) เพื่อส่งสื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายให้คุณ (รวมถึงสื่อของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้สนับสนุนของเรา) สื่อสารและแจ้งคุณเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ แบบสำรวจ และนโยบายและข้อกำหนดของเรา เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบกลับเมื่อคุณติดต่อเข้ามา 

(ฎ) เพื่อจัดการการมอบรางวัลและการมอบรางวัลจากแบบสำรวจ หรือการแข่งขันอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งเราอาจจัดเป็นครั้งคราว หากมี 

(ฏ) วัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณได้ให้ข้อมูลไว้ และ 

(ฐ) ใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเราทั่วโลก รวมถึง Group One Holdings Pte Ltd เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 5 รวมถึง เพื่อส่งสินค้าและ/หรือบริการในการทำการตลาดและส่งเสริมการขายที่เสนอโดยบริษัทในเครือของเรา 
 

6. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: 

(ก) ในกรณีที่ต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันในระหว่างหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการของเราให้กับคุณ 

(ข) แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ขาย ผู้รับเหมา ตัวแทน และองค์กรอื่น ๆ ที่เราว่าจ้างเพื่อทำหน้าที่ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่อ้างอิงไว้ข้างต้น หรือ 

(ค) ให้กับบริษัทในเครือของเราทั่วโลก โดยในกรณีดังกล่าว ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลในประเทศภายนอกที่คุณพำนักอาศัย ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

(ง) ให้กับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เช่น TUMI เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของพวกเขา ในกรณีดังกล่าว เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยขอความยินยอมจากคุณก่อนเท่านั้น หากต้องการยกเลิกการเปิดเผยดังกล่าว โปรดดูคำแนะนำสำหรับเพิกถอนความยินยอมของคุณในนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างนี้ หรือดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TUMI ได้ที่: https://www.tumi.com/s/privacyPolicy 

7. ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา (เช่น ความสัมพันธ์ทางการค้า ธุรกิจ และ/หรือการจ้างงานของเราสิ้นสุดลง) ถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยวิธีใด วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อข้างต้นอาจยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น (รวมถึงช่วงเวลาที่เราสามารถบังคับใช้สิทธิ์ภายใต้สัญญานี้ด้วย หากมี) 
 

การเพิกถอนความยินยอมของคุณ 

8. ความยินยอมที่คุณตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะยังคงมีผลจนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมและขอให้เราหยุดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้น โดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง 
 

9. เมื่อได้รับคำขอให้เพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ เราอาจต้องใช้เวลาตามสมควร (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำขอและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับคุณ) เพื่อประมวลคำขอและแจ้งให้คุณทราบถึง 

ผลที่ตามมาจากการปฏิบัติตามคำขอ รวมถึงผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจกระทบต่อสิทธิ์และความรับผิดของคุณที่มีต่อเรา โดยปกติเราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณภายในสิบ (10) วันทำการหลังจากได้รับคำขอ 
 

10. แม้ว่าเราจะเคารพการตัดสินใจของคุณในการเพิกถอนความยินยอม โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการสินค้าและ/หรือบริการแก่คุณต่อไปได้ และหากเป็นเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนดำเนินการตามคำขอให้เสร็จสิ้น โดยขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของคำขอ หากคุณตัดสินใจยกเลิกการเพิกถอนความยินยอม โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่กล่าวไว้ด้านบนในข้อ 8 
 

11. โปรดทราบว่าในกรณีที่การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นได้รับอนุญาตหรือจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อ 
 

การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

12. หากคุณต้องการ (ก) ยื่นคำขอเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครอง หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ (ข) ยื่นคำขอแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณที่เราเก็บไว้ คุณสามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง 
 

13. โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำขอเข้าถึงในราคาที่เหมาะสม หากเป็นเช่นนั้น เราจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมให้คุณทราบก่อนดำเนินการตามคำขอ 
 

14. เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควร โดยปกติเราจะตอบกลับภายในยี่สิบเอ็ด (21) วัน หากเราไม่สามารถตอบกลับต่อคำขอของคุณได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำขอ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะตอบกลับคำขอของคุณได้เมื่อใดภายในสามสิบ (30) วัน หากเราไม่สามารถให้หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามที่คุณร้องขอ โดยปกติเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุที่เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ (ยกเว้นในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นภายใต้ PDPA) 
 

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

15. ภายใต้เขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณหากเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่รวบรวมอีกต่อไป คุณเพิกถอนความยินยอมของคุณ คุณมีข้อโต้แย้งที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขัดต่อกฎหมายหรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ ของเรา

คุณสามารถส่งข้อความถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ w.finn@onefc.com เพื่อใช้สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อมีการร้องขอ เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้เป็นไปตามคำขอลบข้อมูลของคุณ โปรดทราบว่าอาจมีการจำกัดสิทธิ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เช่น หากคุณขอให้เราลบข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราเก็บรักษาไว้หรือเรามีฐานประโยชน์อันชอบธรรมที่เชื่อถือได้ในการเก็บรักษา (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง)

16. อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล 

17. โดยปกติเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ) ให้ไว้ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง 
 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

18. เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม หรือตามที่กำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ 
 

19. เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือนำข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงถึงคุณได้ออกทันทีที่สันนิษฐานอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และไม่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป 
 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกสิงคโปร์ 

20. โดยปกติเราจะไม่ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศนอกสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม หากเราทำเช่นนั้น เราจะขอความยินยอมจากคุณสำหรับการถ่ายโอน และจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังคงได้รับมาตรฐานการป้องกันที่เทียบเท่ากับที่ได้รับภายใต้ PDPA เป็นอย่างน้อย 
 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล 

21. คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราหากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากต้องการส่งคำขอในลักษณะต่อไปนี้: 
 

ชื่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: วิลล์ ฟินน์ 

เบอร์ติดต่อ : 66598700 

อีเมล: w.finn@onefc.com 
 

รายละเอียดอื่น ๆ 

22. การเข้าถึงและดูฟังก์ชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา โปรดทราบว่าคุณจะต้องยินยอมและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube (https://www.youtube.com/t/terms) บริการ API ของ YouTube (https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies#definition-youtube-api-services) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (http://www.google.com/policies/privacy) นโยบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีรายละเอียดตามไฮเปอร์ลิงก์ที่กล่าวถึงข้างต้น 
 

ผลกระทบของนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปรับปรุง 

23. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ร่วมกับหมายแจ้ง ข้อสัญญา และคำยินยอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย 

24. เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถดูได้ว่าการแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่ โดยอ้างอิงจากวันที่ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุด หากใช้บริการของเราต่อ จะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

อัพเดทครั้งสุดท้าย : กุมภาพันธ์ 2022