1. การจับรางวัลเปิดรับทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยกเว้นพนักงานของผู้จัด รวมถึงครอบครัว ตัวแทน หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจับรางวัลโดยตรง และยกเว้นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมเกมดังกล่าวได้  

2. เข้าร่วมการจับรางวัลได้ฟรีและไม่จำเป็นต้องซื้อ 

3. การเข้าร่วมทั้งหมดจะต้องยื่นผ่านแบบฟอร์มต่อไปนี้: https://www.surveymonkey.com/r/TI10RaffleTH และอนุญาตให้เข้าร่วมได้ 1 สิทธิ์ต่อคนเท่านั้น 

4. เปิดให้เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 9.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2564 การจับรางวัลจะปิดให้เข้าร่วมเวลา 23.59 น. ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยจะไม่นับการเข้าร่วมที่ได้รับหลังจากเวลานี้  

5. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าร่วมที่ไม่สำเร็จเนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิค ความผิดปกติทางเทคนิค ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ล้มเหลว หรือดาวเทียม เครือข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว ไม่ว่าจะกรณีใด  

6. ผู้ชนะจะถูกเลือกโดยใช้ Microsoft Excel Randomizer สุ่มจับในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 

7. ผู้ชนะแต่ละรายจะได้รับบัตรกำนัล Steam มูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ 

8. ผู้ชนะจะได้รับแจ้งทางอีเมล (โดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในการเข้าร่วม) ก่อนวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และต้องแจ้งรายละเอียดบัญชี Steam ของตนเพื่อรับรางวัล หากผู้ชนะไม่ตอบกลับผู้จัดภายใน 14 วันหลังจากได้รับแจ้งจากผู้จัด รางวัลจะถูกริบคืน และผู้จัดจะมีสิทธิ์เลือกผู้ชนะรายอื่นตามกระบวนการที่อธิบายไว้ข้างต้น 

9. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลผ่านทางของขวัญ Steam ภายใน 7 วันหลังจากได้รับแจ้งผลการชนะ 

10. รางวัลสำหรับผู้ชนะไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือเลือกเป็นเงินสดได้  

11. รางวัลนี้มอบให้โดย Valve Corporation, 10400 NE 4th St Floor 14, Bellevue, WA 98004, United States ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า หากจำเป็นตามสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัด  

12. การตัดสินใจของผู้จัดเกี่ยวกับทุกรายละเอียดการจับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน และจะไม่มีการตอบกลับใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้  

13. เมื่อเข้าร่วม ถือว่าผู้เข้าร่วมยอมรับและตกลงตามข้อผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วม หรือปฏิเสธการให้รางวัลแก่ผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  

14. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการถือเป็นโมฆะ ยกเลิก ระงับ หรือแก้ไขกิจกรรมส่งเสริมการขายหากจำเป็น 

15. เท่าที่กฎหมายอนุญาต ผู้จัด ตัวแทน หรือผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชดเชยให้ผู้ชนะ หรือยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต ที่เกิดขึ้นจากการรับรางวัล ยกเว้นในกรณีที่เกิดจากความประมาทของผู้จัด ตัวแทน หรือผู้จัดจำหน่าย หรือพนักงานของผู้จัด ตัวแทน หรือผู้จัดจำหน่าย โดยจะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ 

16. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ระหว่างกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้จะถูกประมวลผลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ONE Esports ของผู้จัด 

17. การจับรางวัลจะอยู่ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ และผู้เข้าร่วมการจับรางวัลจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจทางกฎหมายของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (“SIAC”) ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นจากการจับรางวัลจะต้องส่งไปยัง SIAC เพื่อขอคำตัดสินสุดท้ายที่มีผลผูกพันโดยอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียวภายใต้กฎของ SIAC  

18. ผู้จัดการจับรางวัลนี้คือ ONE Esports Pte. Ltd. ที่ DUO Tower, 3 Fraser Street, #14-24 (Singapore 189352)