ทั่วไป

ข้อมูลที่ปรากฎในในเว็บไซต์ www.oneesports.gg/th (“เว็บไซต์”) อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิค หรือสะกดผิด ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ นำเสนอตามสภาพที่ปรากฎ เพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยตรงและโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความใด ๆ ว่าไม่เป็นการละเมิด, การมีคุณภาพเป็นที่พึงใจหรือมีความเหมาะสมต่อจุดประสงค์จำเพาะใด ๆ

ONE Esports, อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ทุกเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่มีการรับประกันสำหรับเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหา

  • เว็บไซต์นี้และเนื้อหาต่าง ๆ นำเสนอ ‘ตามสภาพ’ และ ‘ตามที่มี’ ONE Esports ไม่รับประกันความเที่ยงตรง, พอเพียงหรือครบถ้วนของเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหาต่าง ๆ และปฎิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือการละเลยในเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหา ไม่รับรองทุกกรณีทั้งการเอ่ยถึง, แสดงออก หรืออ้างความชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันการละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม, ชื่อ, ความสามารถในการซื้อขาย, ความพอใจในคุณภาพ และ/หรือความเหมาะสมต่อจุดประสงค์จำเพาะใด ๆ ในการอ้างถึงเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาต่าง ๆ
  • ONE Esports ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหา จะมีให้โดยไม่ถูกขัดขวาง หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ นอกจากนี้ ยังไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้และเนื้อหาจะปราศจากไวรัสหรืออันตรายอื่น ๆ, โค้ด, โปรแกรม หรือมาโครที่ผิดพลาดหรือมุ่งร้าย

การเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ภายนอก

ONE Esports ไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย, คุณภาพ หรือความถูกต้องของเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมต่อและเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์อิสระ ที่ ONE Esports ไม่มีอำนาจควบคุมทั้งทางการเงิน, การบรรณาธิการ หรือทางอื่นทางใด และไม่ได้มีการรับรองโดย ONE Esports

ความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส

ONE Esports ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง, ทางอ้อม, เป็นผลต่อเนื่อง, ทางพิเศษอื่น ๆ หรือทางใด ๆ อันเป็นผลจากการได้รับการส่งไวรัส, เวิร์ม, โทรจัน หรือเครื่องมือสร้างความเสียหายใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ แม้ความเสียหายจะส่งผลให้สูญเสียกำไร, เกิดความขัดข้องทางธุรกิจ, สูญเสียบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บรักษาในคอมพิวเตอร์หรือที่อื่น โดยไม่จำกัดวงความเสียหาย

การดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์

ตัวหนังสือและกราฟิคทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ และ ที่ถูกคัดเลือกหรือจัดเรียงมา เป็นลิขสิทธิ์ของ ONE Esports คุณได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำทางอิเล็กทรอนิคส์และพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อใช้ส่วนบุคคลและไม่เป็นเชิงพาณิชย์ การใช้เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกจากระบุข้างต้น และดัดแปลง, เผยแพร่ หรือตีพิมพ์) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ONE Esports นั้น ต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทุกเครื่องหมายการค้า, ชื่อผลิตภัณฑ์, ชื่อแบรนด์, ชื่อบริษัท, ชั้นยศ, สิ่งสงวนลิขสิทธิ์ และตราสัญลักษณ์ที่ปรากฎในนี้ เป็นเครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า หรือลิขสิทธิ์แห่งผู้เป็นเจ้าของ ไม่มีการอนุญาตจาก One Esports ให้นำเครื่องหมายการค้า, ชื่อสินค้า, ชั้นยศ, สิ่งสงวนลิขสิทธิ์ หรือตราสัญลักษณ์ใด ๆ ไปใช้งาน

ความเห็นผู้ใช้, การตอบกลับ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งมา

ความเห็น, การตอบกลับ, ข้อเสนอแนะ, ความคิด และข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดส่งมาโดยเปิดเผย, จัดส่งหรือมอบให้ ONE Esports บนเว็บไซต์หรือโดยเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดเผยในทางอื่น, จัดส่งหรือมอบให้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของเรา(จะอ้างถึงว่า “ความเห็น”) จะตกเป็นทรัพย์สินของ ONE Esports การเปิดเผย, จัดส่ง หรือส่งมอบความเห็นใด ๆ จะถือว่ามอบเป็นสิทธิ์ให้ ONE Esports ในการถือสิทธิ์ทั่วโลก, ชื่อ, ผลประโยชน์จากลิขสิทธิ์ทั้งหมด และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในความเห็น

ONE Esports จะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ์, ชื่อ, และผลประโยชน์ และใช้งานได้โดยไม่จำกัด ทั้งเชิงพาณิชย์และอื่น ๆ ของความเห็นใด ๆ ONE Esports ไม่และจะไม่มีหน้าที่ในการ (a)รักษาความเห็นใด ๆ เป็นความลับ; (b) จ่ายค่าชดเชยใด ๆ สำหรับความเห็น; หรือ (c)ตอบกลับความเห็นใด ๆ ของผู้ใช้

  • คุณเห็นชอบว่า ความเห็นที่ส่งมาโดยคุณถึงเว็บไซต์ของเรา จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ รวมไปถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ นอกจากนี้ คุณเห็นชอบว่าความเห็นที่คุณส่งมาจะไม่เป็นหรือมีการทำให้เสียชื่อเสียง หรือมีเนื้อหาผิดกฎหมาย, หยามเหยียด หรือไม่เหมาะสม คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาหรือความเห็นใด ๆ ที่คุณแสดง
  • คุณยินยอมให้ ONE Esports อาจใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเชิงประชากรของคุณ และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เราของคุณในรูปแบบใด ๆ ที่ไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ การเข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์ของเรา, กิจกรรมโปรโมชัน และ/หรือร้องขอข้อมูลโปรโมชัน หรืออัพเดตผลิตภัณฑ์ ถือว่าคุณยอมรับ ว่า ONE Esports อาจใช้ข้อมูลของคุณสำหรับการทำการตลาด, โปรโมชัน และจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ

ข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ

การใช้ข้อมูลหรือองค์ประกอบใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้เป็นผู้รับความเสี่ยงด้วยตัวเองโดยสิ้นเชิง โดย One Esports จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์, บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีผ่านเว็บไซต์นี้ตรงตามความต้องการของท่าน